บล็อก

ความหมายทุกตัวอักษร ก-ฮ?

เข้าชม/อ่าน 23552 ครั้ง2011-9-1 11:21


ก ? เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข ? เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค ? ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง ? ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ ? จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ ? เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช ? ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ ? ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด ? เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต ? ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ ? ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท ? ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ ? ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น ? นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ ? บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป ? ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ ? ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ ? ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ ? เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ ? ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ ? ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม ? ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย ? ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร ? รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล ? ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว ? ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ ? ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส ? สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห ? เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ ? อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ ? เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ?*


เขินอ่ะ

อะไรก็ไม่รู้

เห็นด้วยๆ

ซึ้งจังเลย

ขำฮาตรึม

ความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)

facelist

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

SoM-o_ArtisT ID 706

 • อันดับ
  Stars 2
 • เครดิต
  516
 • เครดิต
  516
 • เงินยูโร
  12489
 • จิตพิสัย
  202
 • ทองคำ
  2004
TOP