ดู: 1154|ตอบกลับ: 2

คำสั่ง Selfbot 2022

[คัดลอกลิงก์]
เช็คอินสะสม: 3869 วัน
เช็คอินต่อเนื่อง: 326 วัน

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 100%

สมาชิก kulasang.net เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์

คุณจำเป็นต้อง เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? สมัครสมาชิก

x
วิธีการใช้งานคำสั่ง
คำสั่ง ‹Text›
คำสั่ง ตามด้วยข้อความ
คำสั่ง ‹On/Off›
คำสั่ง ตามด้วย on หรือ off
คำสั่ง ‹@›
คำสั่ง @ชื่อคน
คำสั่ง ‹Name›
คำสั่ง ตั้งชื่อ
คำสั่ง ‹Num›
คำสั่ง ตัวเลข

Mode
โหมด
Changepictlabel
เปลี่ยนป้ายชื่อ
Changelink ‹Text›
เปลี่ยนลิงก์ ID LINE
Changelabel ‹Text›
เปลี่ยนชื่อส่วนท้าย
Tempyansbot  ‹On/Off›
ธีมสีน้ำเงิน-แดง
Tempdefult ‹On/Off›
ธีมสีดำ-เทา
Tempwablack  ‹On/Off›
ธีมสีดำ-เขียว
Tempwanormal  ‹On/Off›
ธีมสีชมพู-เขียว
Templineblack  ‹On/Off›
ธีมไลน์สีดำ
Templinenormal  ‹On/Off›
ธีมไลน์ปกติ
Tempigblack  ‹On/Off›
ธีมหมูดำ
Tempignormal  ‹On/Off›
ธีมหมูปกติ
Temp ‹On/Off›
เทมเพลต
Footer ‹On/Off›
ส่วนท้าย

Self
ข้อมูลของฉัน
Mypict
รูปของฉัน
Mycover
รูปปกของฉัน
Myextracover
รูปปกนอกของฉัน
Myvideo
วิดีโอของฉัน
Myname
ชื่อของฉัน
Mybio
สถานะของฉัน
Mymid
MID ของฉัน
Mycontact
ผู้ติดต่อของฉัน
Myid
ลิงก์ ID LINE ของฉัน
Myticket
ลิงก์แอดเพื่อนของฉัน
Mytimeline
ไทม์ไลน์ของฉัน
Mysticker
สติกเกอร์ของฉัน

Steal
ขโมย
Getpict ‹@/On›
ดึงรูป
Getcover ‹@/On›
ดึงรูปปก
Getextracover  ‹@/On›
ดึงรูปปกนอก
Getvideo ‹@/On›
ดึงวิดีโอ
Getname ‹@/On›
ดึงชื่อ
Getrename ‹@/On›
ดูชื่อที่ได้เปลี่ยน
Getbio ‹@/On›
ดูสถานะ
Getmid ‹@/On›
ดู MID
Getcontact ‹@/On›
ดึงผู้ติดต่อ
Gettimeline ‹@/On›
ดูไทม์ไลน์
Find ‹@›
กลุ่มที่อยู่ร่วมกัน
Lastseen ‹@›
ครั้งสุดท้ายที่เจอ
Faketweet ‹@ |  Text›
เขียนภาพ Twitter
Fakeline ‹@ | Text›
เขียนภาพ Line
Fakefb ‹@ | Text›
เขียนภาพ Facebook

Profile
ประวัติโดยย่อ
Changepict
เปลี่ยนโปรไฟล์
Changecover
เปลี่ยนรูปปก
Changevp
เปลี่ยนวิดีโอโปรไฟล์
Changename ‹Name›
เปลี่ยนชื่อ
Changebio  ‹Name›
เปลี่ยนสถานะ

Friend
เพื่อน
Friendlist
รายชื่อเพื่อน
Favoritelist
รายการโปรด
Blocklist
รายการบล็อก
Clone ‹@›
สำเนาโปรไฟล์
Restore
คืนค่าโปรไฟล์
Idline ‹Id›
ทำลิงก์ ID Line
Chat ‹@ | Text›
แชทส่วนตัว
Rename ‹@ | Name›
เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ
Renamecontact  ‹Text›
เปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ
Friend Add ‹@/On›
เพิ่มเพื่อน
Friend Del  ‹@/On/Num›
ลบเพื่อน
Friend Clear
ล้างเพื่อน (ใส่ . หลังคำสั่ง)

Group
กลุ่ม
Getcall
โทรแบบกลุ่ม
Groupinfo
ข้อมูลกลุ่ม
Groupcreator
ผู้สร้างกลุ่ม
Groupid
รหัสกลุ่ม
Groupname
ชื่อกลุ่ม
Grouppict
รูปกลุ่ม
Getnote
ดูโน้ต
Getnote ‹No›
ดูโน้ต ‹ตัวเลข›
Grouplist
รายชื่อกลุ่ม
Memberlist
รายชื่อสมาชิก
Pendinglist
รายการกำลังเชิญ
Openqr
เปิดลิงก์กลุ่ม
Closeqr
ปิดลิงก์กลุ่ม
Changegname ‹Name›
เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
Changegpict
เปลี่ยนรูปภาพกลุ่ม
Clear Mention
ล้างกล่าวถึง
Sider ‹On/Off›
แท็กคนอ่านอัตโนมัติ
Changemsgsider ‹Text›
เปลี่ยนข้อความไซเดอร์
Who Tag
ใครแท็ก
Byeme
ออกกลุ่ม

Command
เปลี่ยนชื่อคำสั่ง
Cmdlist
รายการเปลี่ยนชื่อคำสั่ง
Changekick ‹Text›
เปลี่ยนคำสั่งเตะ

Mention
การกล่าวถึง
tagall
แท็กทั้งหมด
Mentionnote
โน้ตสมาชิก
Fakestickerlist
รายชื่อคีย์ลัดสติกเกอร์
Fakecontactlist
รายชื่อคีย์ลัดผู้ติดต่อ
Changetagall ‹Text›
เปลี่ยนชื่อคำสั่งแท็กทั้งหมด
Addfakesticker  ‹Text›
เพิ่มคีย์ลัดสติกเกอร์
Delfakesticker  ‹Text›
ลบคีย์ลัดสติกเกอร์
Addfakecontact  ‹Text›
เพิ่มคีย์ลัดผู้ติดต่อ
Delfakecontact  ‹Text›
ลบคีย์ลัดผู้ติดต่อ
Cek Stickertagall
เช็คสติ๊กเกอร์แท็กทั้งหมด
Add Stickertagall
เพิ่มสติ๊กเกอร์แท็กทั้งหมด
Del Stickertagall
ลบสติ๊กเกอร์แท็กทั้งหมด

Protect
การป้องกัน
Proall ‹On/Off›
ป้องกันทั้งหมด
Prokick list
รายการป้องกันเตะ
    ↳ Prokick ‹On/Off›
ป้องกันการเตะ
    ↳ Prokick Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันการเตะกลุ่มที่
    ↳ Prokick Clear
ล้างป้องกันการเตะกลุ่มทั้งหมด


Proinvite list
รายการป้องกันเชิญ
    ↳ Proinvite ‹On/Off›
ป้องกันการเชิญ
    ↳ Proinvite Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันการเชิญกลุ่มที่
    ↳ Proinvite Clear
ล้างป้องกันการเชิญกลุ่มทั้งหมด


Projoin list
รายการป้องกันเข้ากลุ่ม
    ↳ Projoin ‹On/Off›
ป้องกันการเข้ากลุ่ม
    ↳ Projoin Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันการเข้ากลุ่มที่
    ↳ Projoin Clear
ล้างป้องกันการเข้ากลุ่มทั้งหมด


Procancel list
รายการป้องกันยกเลิก
    ↳ Procancel ‹On/Off›
ป้องกันการยกเลิก
    ↳ Procancel Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันการยกเลิกกลุ่มที่
    ↳ Procancel Clear
ล้างป้องกันการยกเลิกกลุ่มทั้งหมด


Proqr list
รายการป้องกันเปิดลิงก์
    ↳ Proqr ‹On/Off›
ป้องกันการเปิดลิงก์
    ↳ Proqr Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันการเปิดลิงก์กลุ่มที่
    ↳ Proqr Clear
ล้างป้องกันการเปิดลิงก์กลุ่มทั้งหมด


Proname list
รายการป้องกันชื่อกลุ่ม
    ↳ Proname ‹On/Off›
ป้องกันชื่อกลุ่ม
    ↳ Proname Del ‹ตัวเลข›
ลบป้องกันชื่อกลุ่มกลุ่มที่
    ↳ Proname Clear
ล้างป้องกันชื่อกลุ่มกลุ่มทั้งหมด

Banning
เกี่ยวกับการแบน
Blacklist
ดูรายการบัญชีดำ
    ↳ Bl Add ‹@/On›
เพิ่มบัญชีดำ
    ↳ Bl Del ‹@/On/Num›
ลบบัญชีดำ
    ↳ Bl Detect
ตรวจจับบัญชีดำ
    ↳ Bl Clear
ล้างบัญชีดำ


Whitelist
ดูรายการบัญชีขาว
    ↳ Wl Add ‹@/On›
เพิ่มบัญชีขาว
    ↳ Wl Del ‹@/On/Num›
ลบบัญชีขาว
    ↳ Wl Detect
ตรวจจับบัญชีขาว
    ↳ Wl Clear
ล้างบัญชีขาว


Adminlist
รายการแอดมิน
    ↳ Admin Add ‹@/On›
เพิ่มแอดมิน
    ↳ Admin Del ‹@/On/Num›
ลบแอดมิน
    ↳ Admin Detect
ตรวจจับบัญชีแอดมิน
    ↳ Admin Clear
ล้างบัญชีแอดมิน


Squadlist
รายชื่อทีม
    ↳ Squad Add ‹@/On›
เพิ่มทีม
    ↳ Squad Del ‹@/On/Num›
ลบทีม
    ↳ Squad Detect
ตรวจจับทีม
    ↳ Squad Clear
ล้างทีม


Talkbanlist
รายการแบนห้ามพูด
    ↳ Tban Add ‹@/On›
เพิ่มแบนห้ามพูด
    ↳ Tban Del ‹@/On/Num›
ลบแบนห้ามพูด
    ↳ Tban Detect
ตรวจจับแบนห้ามพูด
    ↳ Tban Clear
ล้างแบนห้ามพูด


Purge ‹On/Off›
ล้าง
Backupwl ‹On/Off›
แบ็คอัพบัญชีขาว
Backupadmin  ‹On/Off›
แบ็คอัพแอดมิน
Backupsquad  ‹On/Off›
แบ็คอัพทีม

Broadcast
ส่งข้อมูล
› Type
ประเภท
    • 1: Friend
ส่งถึงเพื่อน
    • 2: Group
ส่งในกลุ่ม
    • 0: All
ส่งถึงเพื่อน + ส่งในกลุ่ม


Bcasttext ‹No›  ‹Text›
ส่งข้อความรวดเดียว
Bcastimage ‹No›  ‹Text›
ส่งรูปภาพรวดเดียว
Bcastvideo ‹No›  ‹Text›
ส่งวิดีโอรวดเดียว
Bcastaudio ‹No›  ‹Text›
ส่งเสียงรวดเดียว
Bcaststicker ‹No›  ‹Text›
ส่งสติกเกอร์รวดเดียว
Bcastcontact ‹No›  ‹Text›
ส่งผู้ติดต่อรวดเดียว
Bcastpost ‹No›  ‹Text›
ส่งโพสต์รวดเดียว


Bcastimage ‹No›
ส่งรูปภาพรวดเดียว
Bcastvideo ‹No›
ส่งวิดีโอรวดเดียว
Bcastaudio ‹No›
ส่งเสียงรวดเดียว
Bcaststicker ‹No›
ส่งสติกเกอร์รวดเดียว
Bcastcontact ‹No›
ส่งผู้ติดต่อรวดเดียว
Bcastpost ‹No›
ส่งโพสต์รวดเดียว

Setkick
คำสั่งเตะ
Kick ‹@/Name/Bio›
เตะ
Reinvite  ‹@/Name/Bio›
เตะแล้วเชิญใหม่

Spam
สแปม
Spamtext ‹No›  ‹Text›
สแปมข้อความ
Spamtag ‹No› ‹@›
สแปมแท็ก

Media
สื่อ
Hentai
เรียกดูรูปภาพการ์ตูน
› Command Search
คำสั่งค้นหา
Youtube ‹Text›
ยูทูป

Fun
ของเล่นสนุก
Fontpro
แต่งตัวอักษรข้อความ
Translate
แปลภาษา
Texttospeech
ข้อความเป็นคำพูดด้วยเสียง


› Text Mamker
โปรแกรมสร้างข้อความ
Faketweet ‹Text›
เขียนภาพ Twitter
Fakeline ‹Text›
เขียนภาพ Line
Fakefb ‹Text›
เขียนภาพ Facebook

Setting
การตั้งค่า
Setkey
เช็คสถานะตั้งค่าคีย์
    ↳ Setkey ‹Text›
ตั้งค่าคีย์
    ↳ Setkey ‹On/Off›
ตั้งค่าคีย์


Autorespon
เช็คสถานะตอบกลับอัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgrespontag
เช็คข้อความแท็กตอบกลับ
    ↳ Changerespontag ‹Text›
เปลี่ยนข้อความแท็กตอบกลับ
    ↳ Respontag ‹On/Off›
ข้อความแท็กตอบกลับ
    ↳ Cek Stickerrespontag
เช็คสติกเกอร์แท็กตอบกลับ
    ↳ Add Stickerrespontag
เพิ่มสติกเกอร์แท็กตอบกลับ
    ↳ Responstctag ‹On/Off›
สติกเกอร์แท็กตอบกลับ
    ↳ Cek Msgresponchat
เช็คข้อความแชทตอบกลับ
    ↳ Changeresponchat ‹Text›
เปลี่ยนข้อความแชทตอบกลับ
    ↳ Responchat ‹On/Off›
ข้อความแชทตอบกลับ
    ↳ Cek Stickerresponchat
เช็คสติกเกอร์แชทตอบกลับ
    ↳ Add Stickerresponchat
เพิ่มสติกเกอร์แชทตอบกลับ
    ↳ Responstcchat ‹On/Off›
สติกเกอร์แชทตอบกลับ


Autoadd
เช็คสถานะเพิ่มเพื่อน
    ↳ Autoadd ‹On/Off›
เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgautoadd
เช็คข้อความเพิ่มเพื่อน
    ↳ Changeautoadd ‹Text›
เปลี่ยนข้อความเพิ่มเพื่อน
    ↳ Autoaddmsg ‹On/Off›
ส่งข้อความเพิ่มเพื่อน
    ↳ Cek Stickerautoadd
เช็คสติกเกอร์เพิ่มเพื่อน
    ↳ Add Stickerautoadd
เปลี่ยนสติกเกอร์เพิ่มเพื่อน
    ↳ Autoaddstc ‹On/Off›
ส่งสติกเกอร์เพิ่มเพื่อน


Autojoin
เช็คสถานะเข้ากลุ่มอัตโนมัติ
    ↳ Autojoin ‹On/Off›
เข้ากลุ่มอัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgautojoin
เช็คข้อความเมื่อเข้ากลุ่ม
    ↳ Changeautojoin ‹Text›
เปลี่ยนข้อความเมื่อเข้ากลุ่ม
    ↳ Autojoinmsg ‹On/Off›
ส่งข้อความเมื่อเข้ากลุ่ม
    ↳ Cek Stickerautojoin
เช็คสติกเกอร์เมื่อเข้ากลุ่ม
    ↳ Add Stickerautojoin
เพิ่มสติกเกอร์เมื่อเข้ากลุ่ม
    ↳ Autojoinsticker ‹On/Off›
ส่งสติกเกอร์เมื่อเข้ากลุ่ม


Autoleave
เช็คสถานะออกกลุ่มอัตโนมัติ
    ↳ Autoleave Gc ‹On/Off›
ออกกลุ่มอัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgautoleave Gc
เช็คข้อความเมื่อออกกลุ่ม
    ↳ Changeautoleave Gc ‹Text›
เปลี่ยนข้อความเมื่อออกกลุ่ม
    ↳ Autoleavemsg Gc ‹On/Off›
ส่งข้อความเมื่อออกกลุ่ม
    ↳ Cek Stickerautoleave Gc
เช็คสติกเกอร์เมื่อออกกลุ่ม
    ↳ Add Stickerautoleave Gc
เปลี่ยนสติกเกอร์เมื่อออกกลุ่ม
    ↳ Autoleavestc Gc ‹On/Off›
ส่งสติกเกอร์เมื่อออกกลุ่ม


Autoread
เช็คสถานะอ่านอัตโนมัติ
    ↳ Autoread ‹On/Off›
อ่านแชททั้งหมดอัตโนมัติ
    ↳ Autoreadpc ‹On/Off›
อ่านแชทส่วนตัวอัตโนมัติ
    ↳ Autoreadgc ‹On/Off›
อ่านแชทกลุ่มอัตโนมัติ


Autocomment
เช็คสถานะคอมเมนต์อัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgautocommentpost
เช็คข้อความคอมเมนต์โพสต์
    ↳ Changecommentpost ‹Text›
เปลี่ยนข้อความคอมเมนต์
    ↳ Autocommentpost ‹On/Off›
ข้อความคอมเมนต์โพสต์
    ↳ Cek Msgautocommentstory
เช็คคอมเมนต์เรื่องราว
    ↳ Changecommentstory ‹Text›
เปลี่ยนคอมเมนต์เรื่องราว
    ↳ Autocommentstory ‹On/Off›
คอมเมนต์เรื่องราว
    ↳ Cek Stickercomment
เช็คสติกเกอร์คอมเมนต์โพสต์
    ↳ Add Stickercomment
เพิ่มสติกเกอร์คอมเมนต์
    ↳ Autocommentstcpost ‹On/Off›
สติกเกอร์คอมเมนต์โพสต์


Autolike
เช็คสถานะไลค์อัตโนมัติ
    ↳ Cek Msgautolike
เช็คข้อความไลค์
    ↳ Changelike ‹Text›
เปลี่ยนข้อความไลค์
    ↳ Autolikepost ‹On/Off›
ไลค์โพสต์อัตโนมัติ
    ↳ Autolikestory ‹On/Off›
ไลค์เรื่องราวอัตโนมัติ


Mimic
เช็คสถานะเลียนแบบ
    ↳ Mimiclist
เลียนแบบ
    ↳ Addmimic ‹@›
เพิ่มคนเลียนแบบ
    ↳ Delmimic ‹@›
ลบเลียนแบบ
    ↳ Clearmimic
ล้างเลียนแบบ
    ↳ Mimic ‹On/Off›
เลียนแบบ


Greet
เช็คสถานะข้อความทักทาย
    ↳ Cek Msggreetjoin
เช็คข้อความเข้ากลุ่ม
    ↳ Greet join ‹Text›
เปลี่ยนข้อความเข้ากลุ่ม
    ↳ Greet join ‹On/Off›
ข้อความเข้ากลุ่ม
    ↳ Cek Msggreetleave
เช็คข้อความออกกลุ่ม
    ↳ Greet leave ‹Text›
เปลี่ยนข้อความออกกลุ่ม
    ↳ Greet leave ‹On/Off›
ข้อความออกกลุ่ม
    ↳ Cek Stickergreetjoin
เช็คสติกเกอร์เข้ากลุ่ม
    ↳ Add Stickergreetjoin
เพิ่มสติกเกอร์เข้ากลุ่ม
    ↳ Stcgreetjoin ‹On/Off›
สติกเกอร์เข้ากลุ่ม
    ↳ Add Stickergreetleave
เพิ่มสติกเกอร์ออกกลุ่ม
    ↳ Cek Stickergreetleave
เช็คสติกเกอร์ออกกลุ่ม
    ↳ Stcgreetleave ‹On/Off›
สติกเกอร์ออกกลุ่ม


Check
เช็คสถานะตรวจสอบ
    ↳ Checkpost ‹On/Off›
เช็คโพสต์
    ↳ Checksticker ‹On/Off›
เช็คสติกเกอร์ที่ฉันส่ง


Notifline ‹On/Off›
ไลน์แจ้งเตือน
Mentionkick  ‹On/Off›
ใครแท็กมาโดนเตะ
Modepublic ‹On/Off›
โหมดสาธารณะ

About
เกี่ยวกับ

Speed
ทดสอบความเร็ว

Runtime
ระยะเวลาที่บอทออนไลน์

Ceklimit
เช็คขีดจำกัด

Status
สถานะ

Listset
รายการการตั้งค่า
Wordban
คำแบน
    ↳ Wordbanlist
รายการคำแบน
    ↳ Addwordban ‹Text›
เพิ่มคำแบน
    ↳ Delwordban ‹Text›
ลบคำแบน


Text
ข้อความ
    ↳ Textlist
รายการข้อความ คำถาม | คำตอบ
    ↳ Addtext ‹Text | Text›
เพิ่มคำถาม | คำตอบ
    ↳ Deltext ‹Text›
ลบคำถาม | คำตอบ


Image
ภาพ
    ↳ Picturelist
รายการรูปภาพ
    ↳ AddPicture ‹Text›
เพิ่มรูปภาพ
    ↳ DelPicture ‹Text›
ลบรูปภาพ


Video
วิดีโอ
    ↳ Videolist
รายการวิดีโอ
    ↳ Addvideo ‹Text›
เพิ่มวิดีโอ
    ↳ Delvideo ‹Text›
ลบวิดีโอ


Audio
เสียง
    ↳ Audiolist
รายการเสียง
    ↳ Addaudio ‹Text›
เพิ่มเสียง
    ↳ Delaudio ‹Text›
ลบเสียง


Sticker
สติกเกอร์
    ↳ Stickerlist
รายการสติกเกอร์
    ↳ Addsticker ‹Text›
เพิ่มสติกเกอร์
    ↳ Delsticker ‹Text›
ลบสติกเกอร์


Contact
ผู้ติดต่อ
    ↳ Contactlist
รายชื่อผู้ติดต่อ
    ↳ Addcontact ‹Text›
เพิ่มผู้ติดต่อ
    ↳ Delcontact ‹Text›
ลบผู้ติดต่อ

Vpsinfo
ข้อมูล VPS
    • Memory
หน่วยความจำ
    • System
ระบบ
    • Clears
ล้างข้อมูล
    • Clearletsel
ล้างการเข้ารหัสข้อมูล
    • Clearchat
ล้างแชท

Mute
หยุดบอทชั่วคราว

Unmute
เริ่มเดินบอทใหม่

Restart
เริ่มต้นใหม่

Logout
ออกจากระบบบอท


S__40583449.jpg

เช็คอินสะสม: 3869 วัน
เช็คอินต่อเนื่อง: 326 วัน

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 100%

โพสต์ 2022-3-27 21:45:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด
คำสั่งบอทป้องกันกลุ่ม Bot Goland


  ◉ Help Staff
╭━━━━━━━━
┃• 1. sname        > ดูชื่อ sname
┃• 2. x help        > เรียกดูเมนูคำสั่ง
┃• 3. x respon        > เรียกดูข้อความตอบกลับ
┃• 4. x speed        > เช็คความเร็วบอท
┃• 5. x absen        > เช็ค ᴀɪᴍ ʜᴇʀᴇ (ลงคำสั่งไม่ต้องมี x)
┃• 6. x count        > นับเลข
┃• 7. x say (txt)        > ตั้งบอทพูด
┃• 8. online        > ดูออนไลน์มาแล้ว

╰━━━━━━━━

Help Admin
╭━━━━━━━━
┃• 1. x1-x8 kick @        > สั่งบอทเตะคนออก
┃• 2. x addstaff @        > เพิ่มเจ้าหน้าที่
┃• 3. x delstaff @        > ลบเจ้าหน้าที่
┃• 4. x stafflist        > ดูรายการเจ้าหน้าที่
┃• 5. x addbot @        > เพิ่มบอท
┃• 6. x delbot @        > ลบบอท
┃• 7. x botlist        > ดูรายการบอท
┃• 8. x banlist        > ดูรายการบัญชีดำ
┃• 9. x clear ban        > ล้างรายการบัญชีดำทั้งหมด
┃• 10. x come        > ให้บอทตัวที่ 1 ดึงบอทตัวอื่นๆ เข้ากลุ่ม
┃• 11. x bye        > ไล่บอท x ตัวลูกออกจากกลุ่ม
┃• 12. x out        > ไล่บอท x ตัวแม่ออกจากกลุ่ม
┃• 13. x ourl        > เปิด URL กลุ่ม
┃• 14. x curl        > ปิด URL กลุ่ม
╰━━━━━━━━

Help Protect
╭━━━━━━━━
┃• 1. x proinvite on/off    > ป้องกันคำเชิญ เปิด/ปิด
┃• 2. x prokick on/off    > ป้องกันการเตะ เปิด/ปิด
┃• 3. x proqr on/off        > ป้องกัน URL เปิด/ปิด
┃• 4. x procancel on/off    > ป้องกันการยกเลิก เปิด/ปิด
┃• 5. x projs on/off        > ปกป้อง ajs เปิด/ปิด
┃• 6. x allprotect on/off    > ป้องกันทั้งหมด เปิด/ปิด
┃• 7. x setting        > ดูการตั้งค่า
╰━━━━━━━━

Help Owner
╭━━━━━━━━
┃• 1. x addadmin @    > เพิ่มแอดมินห้อง
┃• 2. x deladmin @        > ลบแอดมินห้อง
┃• 3. x adminlist        > รายการมินห้อง
┃• 4. x clear admins    > ล้างแอดมิน
┃• 5. x clear staffs        > ล้างเจ้าหน้าที่
┃• 6. x clear bots        > ล้างบอท   
┃• 7. x clear ban        > ล้างรายการบัญชีดำทั้งหมด
┃• 8. x here        > เช็คจำนวนบอท
┃• 9. x bye        > ไล่บอท x ตัวลูกออกจากกลุ่ม
┃• 10. x out        > ไล่บอท x ตัวแม่ออกจากกลุ่ม
┃• 11. x adds        > ให้บอททั้งหมดเพิ่มเพื่อนซึ่งกันและกัน
┃• 12. x friends        > รายชื่อเพื่อนของบอท
┃• 13. x leaveall        > สั่งบอทออกจากกลุ่มทั้งหมด
┃• 14. x removechat    > ลบแชทบอท
┃• 15. x groups        > รายชื่อกลุ่มที่บอทอยู่
┃• 16. x invto (no)        > ตามบอทเข้ากลุ่ม
┃• 17. x bypass (no)    > คำสั่งลบหมายเลขห้องที่บอทอยู่
┃• 18. x list protect        > ดูว่าบอทได้ป้องกันที่ห้องไหนบ้าง
┃• 19. x refresh protect    > รีเฟรชการป้องกันทั้งหมด
┃• 20. x clear allprotect    > ล้างการป้องกันทั้งหมด
┃• 21. x squadlist        > รายชื่อทีม
╰━━━━━━━━

  ◉ Help Ajs
╭━━━━━━━━╾►
┃• 1. x ajs in        > สั่งบอท ajs เข้ากลุ่ม
┃• 2. x ajs bye        > สั่งบอท ajs ออกกลุ่ม
┃• 3. x ajs respon        > เรียกดูข้อความตอบกลับ
┃• 4. x ajs speed        > เช็คความเร็วบอท ajs
┃• 5. x ajs squads        > ดูทีม ajs
┃• 6. x ajs image        > เปลี่ยนรูปบอท ajs ทั้งหมด
┃• 7. x ajs cek        > เช็คข้อความ
╰━━━━━━━━╾►

Help Setup
╭━━━━━━━━
┃• 1. x upname:txt        > เปลี่ยนชื่อบอท X ทั้งหมด
┃• 2. x upbio:txt        > เปลี่ยนสถานะบอท X ทั้งหมด
┃• 3. x upimage        > เปลี่ยนรูปบอท X ทั้งหมด
┃• 4. x1-x8 upname:txt    > เปลี่ยนชื่อบอท X ทีละตัว
┃• 5. x1-x8 upbio:txt    > เปลี่ยนสถานะบอท X ทีละตัว
┃• 6. x1-x8 upimage    > เปลี่ยนรูปบอท X ทีละตัว
┃• 7. x allname:txt        > อัพเดทชื่อบอท X ทั้งหมด
┃• 8. x setsname:txt        > ตั้งชื่อ Sname เช่น x เป็นอักษรตัวอื่น
┃• 9. x setrespon:txt        > ตั้งค่าการตอบกลับข้อความ
┃• 10. x setunban:txt    > ตั้งค่าเลิกแบนข้อความ
┃• 11. x setbye:txt        > ตั้งค่าข้อความลา
┃• 12. x setlimit:txt        > ตั้งค่าข้อความบอท x1
┃• 13. x setfresh:txt        > ตั้งค่าข้อความบอท x2-x8
╰━━━━━━━━

Help Master
╭━━━━━━━━
┃• 1. x addowner @        > เพิ่มเจ้าของบอท
┃• 2. x delowner @        > ลบเจ้าของบอท
┃• 3. x ownerlist        > รายการเจ้าของบอท
┃• 4. x clear owners        > ล้างเจ้าของบอททั้งหมด
┃• 5. x update        > อัพเดท
┃• 6. x runall        > เริ่มบอทใหม่
┃• 7. x stopall        > หยุดบอทลูกทั้งหมด
┃• 8. x cek        > เช็คข้อความ ตั้งข้อความใช้คำสั่ง x setfresh:txt และ x setlimit:txt
╰━━━━━━━━╾►


หมายเหตุ :
x groups ดูบอทอยู่กลุ่มไหนบ้าง เช่น จะดูบอทตัวที่ 4 อยู่กลุ่มไหนก็วางคำสั่ง x4groups
x invto (no) ตัวอย่างเมื่องวางคำสั่ง x4groups แล้ว ให้ดูหมายเลขห้อง เช่นห้องหมายเลข 1 ก็ลงคำสั่ง x4invto 1 บอทก็จะดึงเราเข้าไปในห้องหมายเลข 1


194443m8xhqvrrfrq9tf6q.jpg

เช็คอินสะสม: 3869 วัน
เช็คอินต่อเนื่อง: 326 วัน

ความคืบหน้าการอัพเกรด: 100%

โพสต์ 2022-3-27 21:54:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Help Staff

1. sname ดูชื่อ sname
2. absen เช็ค ᴀɪᴍ ʜᴇʀᴇ
3. x help เรียกดูเมนูคำสั่ง
4. x respon เรียกดูข้อความตอบกลับ
5. x speed เช็คความเร็วบอท
6. x count นับเลข
7. x say (txt) ตั้งข้อความบอทพูด

Help Admin

1. x1-x8 kick @ สั่งบอทเตะคนออก
2. x addstaff @ เพิ่มเจ้าหน้าที่
3. x delstaff @ ลบเจ้าหน้าที่
4. x stafflist ดูรายการเจ้าหน้าที่
5. x addbot @ เพิ่มบอท
6. x delbot @ ลบบอท
7. x botlist ดูรายการบอท
8. x banlist ดูรายการบัญชีดำ
9. x clear ban ล้างรายการบัญชีดำทั้งหมด
10. x come ให้บอทตัวที่ 1 ดึงบอทตัวอื่นๆ เข้ากลุ่ม
11. x bye ไล่บอท x ตัวลูกออกจากกลุ่ม
12. x out ไล่บอท x ตัวแม่ออกจากกลุ่ม
13. x ourl เปิด URL กลุ่ม
14. x curl ปิด URL กลุ่ม

Help Protect

1. x proinvite on/off ป้องกันคำเชิญ เปิด/ปิด
2. x prokick on/off ป้องกันการเตะ เปิด/ปิด
3. x proqr on/off ป้องกัน URL เปิด/ปิด
4. x procancel on/off ป้องกันการยกเลิก เปิด/ปิด
5. x projs on/off ปกป้อง ajs เปิด/ปิด
6. x allprotect on/off ป้องกันทั้งหมด เปิด/ปิด
7. x setting ดูการตั้งค่า


Help Owner

1. x addadmin @ เพิ่มแอดมินห้อง
2. x deladmin @ ลบแอดมินห้อง
3. x adminlist รายการมินห้อง
4. x clear admins ล้างแอดมิน
5. x clear staffs ล้างเจ้าหน้าที่
6. x clear bots ล้างบอท
7. x clear ban ล้างรายการบัญชีดำทั้งหมด
8. x here เช็คจำนวนบอ
9. x bye ไล่บอท x ตัวลูกออกจากกลุ่ม
10. x out ไล่บอท x ตัวแม่ออกจากกลุ่ม
11. x adds ให้บอททั้งหมดเพิ่มเพื่อนซึ่งกันและกัน
12. x friends รายชื่อเพื่อนของบอท
13. x leaveall สั่งบอทออกจากกลุ่มทั้งหมด
14. x removechat ลบแชทบอท
15. x groups ดูบอทอยู่กลุ่มไหนบ้าง
16. x invto (no) สั่งบอทให้ดึงเราเข้ากลุ่ม
17. x bypass (no) คำสั่งลบหมายเลขห้องที่บอทอยู่
18. x list protect ดูว่าบอทได้ป้องกันที่ห้องไหนบ้าง
19. x refresh protect รีเฟรชการป้องกันทั้งหมด
20. x clear allprotect ล้างการป้องกันทั้งหมด
21. x squadlist รายชื่อที


Help Ajs

1. x ajs in สั่งบอท ajs เข้ากลุ่ม
2. x ajs bye สั่งบอท ajs ออกกลุ่ม
3. x ajs respon ดูข้อความบอทตอบกลับ
4. x ajs speed เช็คความเร็วบอท ajs
5. x ajs squads ดูทีม ajs
6. x ajs image เปลี่ยนรูปบอท ajs ทั้งหมด
7. x ajs cek เช็คบอท ajs


Help Setup

1. x upname:txt เปลี่ยนชื่อบอท X ทั้งหมด
2. x upbio:txt เปลี่ยนสถานะบอท X ทั้งหมด
3. x upimage เปลี่ยนรูปบอท X ทั้งหมด
4. x1-x8 upname:txt เปลี่ยนชื่อบอท X ทีละตัว
5. x1-x8 upbio:txt เปลี่ยนสถานะบอท X ทีละตัว
6. x1-x8 upimage เปลี่ยนรูปบอท X ทีละตัว
7. x allname:txt อัพเดทชื่อบอท X ทั้งหมด
8. x setsname:txt ตั้ง Sname (x) เป็นอักษรตัวอื่น
9. x setrespon:txt
ตั้งค่าการตอบกลับข้อความ
10. x setunban:txt ตั้งค่าเลิกแบนข้อความ
11. x setbye:txt ตั้งค่าข้อความลา
12. x setlimit:txt ตั้งค่าข้อความบอท x1
13. x setfresh:txt ตั้งค่าข้อความบอท x2-x8


Help Setup

1. x addowner @ เพิ่มเจ้าของบอท
2. x delowner @ ลบเจ้าของบอท
3. x ownerlist รายการเจ้าของบอท
4. x clear owners ล้างเจ้าของบอททั้งหมด
5. x update อัพเดท
6. x runall เริ่มบอทใหม่
7. x stopall หยุดบอทลูกทั้งหมด
8. x cek เช็คการตั้งค่าข้อความ

หมายเหตุ :
x groups ดูบอทอยู่กลุ่มไหนบ้าง เช่น จะดูบอทตัวที่ 4 อยู่กลุ่มไหนก็วางคำสั่ง x4groups
x invto (no) สั่งบอทให้ดึงเราเข้ากลุ่ม ตัวอย่างเมื่องวางคำสั่ง x4groups แล้ว ให้ดูหมายเลขห้อง เช่นห้องหมายเลข 1 ก็ลงคำสั่ง x4invto 1 บอทก็จะดึงเราเข้าไปในห้องหมายเลข 1

194443m8xhqvrrfrq9tf6q.jpg

S__40673294.jpg

ตอบกระทู้

สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์
คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนที่จะตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

TOP