เปิดชีวิต “นักกราฟิตี” คนเปื้อนสีหลังกำแพง... เกรียนมือบอน, ช่างสี, นักวาดภาพ, นักกราฟิตี, คนพ่นกำแพง ฯลฯ ไม่ว่าจะถูกเรียกว่าอย่าง
Music Zone
TOP